Vlastná cesta prináša úspech

Text/Obrázky: Ján Minár, Michal Múdrý, časopis Strojárstvo

Výstavný stánok firmy MicroStep na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre.

V slovenskom strojárstve sa za ostatných 20 rokov vyprofilovali len desiatky firiem, ktoré môžu o sebe vyhlásiť, že zabezpečujú celý výrobný cyklus autonómne, na základe vlastného know-how… a s vlastným finančným krytím.

Jeden z týchto úspešných príbehov píše aj bratislavská spoločnosť MicroStep, spol. s r. o. O jej ceste k úspechu sme sa rozprávali s konateľom Ing. Alexandrom Vargom, PhD.
 
Alexander Varga
 

Pán Varga, urobme na úvod krátky exkurz do histórie firmy.
 
      Firma MicroStep, spol. s r. o. bola založená v roku 1991 jedenástimi pracovníkmi, pričom desiati z nich pôsobili ako pedagogickí a vý­skumní pracovníci Katedry automatizácie a re­gulácie elektrotechnickej fakulty SVŠT v Brati­slave – dnes FEI STU.
      Naším cieľom bolo vytvoriť firmu zameranú na oblasť automatizácie technologických pro­cesov a na navrhovanie HW a SW komponen­tov pre takéto aplikácie. Postupne sme získali prvé zákazky, firma rástla a darilo sa do našich aktivít zapájať aj študentov. Po ukončení štú­dia sa mnohí z nich stali našimi zamestnanca­mi. Pôvodný kolektív zakladateľov sa postupne rozrástol a v čase, keď mnohé podniky likvi­dovali svoju vývojovú základňu, my sme ju in­tenzívne budovali. Vykryštalizovala sa hlavná orientácia firmy na vývoj a výrobu CNC reza­cích strojov. Dnes už pracuje po celom svete 1 600 našich CNC strojov a máme zastúpenie v 48 štátoch sveta.
 
Patríte k zakladateľom spoločnosti. Čo vás osobne motivovalo k tomu, aby ste sa ube­rali týmto smerom?
 
      Po skončení vysokoškolského štúdia, v ro­ku 1975 a po absolvovaní vojenskej základnej služby, som nastúpil ako doktorand na Kated­ru automatizácie a regulácie Elektrotechnic­kej fakulty SVŠT. Neskôr som prešiel na pozíciu výskumného pracovníka a ukončil som dokto­randské štúdium.
      Na tejto pozícii som, okrem krátkeho obdobia vo funkcii vedúceho katedry, zotrval až do roku 1991, keď som nastúpil do zamestnania v našej čerstvo založenej firme MicroStep. Na univer­zite som pracoval v skupine Prof. Ing. Václa­va Kalaša, DrSc., ktorej výskumná činnosť bola zameraná na oblasť presných servosystémov – pohonných jednotiek rôznych technologických zariadení, ako sú CNC stroje, roboty atď. Prof. Kalaš dokázal vytvoriť okolo seba úžasné tvori­vé prostredie a už v tom období jeho skupina riešila celý rad úloh pre priemysel.
      Po revolúcii v roku 1989, keď sa vytvo­rili podmienky pre podnikanie, bolo pri­rodzeným pokračo­vaním tieto aktivi­ty rozšíriť a pokúsiť sa vybudovať firmu, ktorá by na báze sys­témov z vlastné­ho vývoja dokázala riešiť automatizač­né úlohy v priemys­le. Chceli sme s ko­legami pokračovať v tej odbornej prá­ci, ktorej sme sa dovtedy venovali a mali sme pocit, že máme šancu uspieť.
 
Aké boli začiatky, hľadanie si miesta „na slnku“ v medzinárodnej konkurencii?
 
      Po založení firmy sme riešili rôzne automa­tizačné úlohy, dokonca sme vyvíjali aj softvér na riadenie skladov stavebnej lepenky. Medzi veľ­mi zaujímavé úlohy, ktoré sme riešili, možno za­radiť vývoj riadiacich systémov pre odmínovací systém Božena, vývoj regulátorov turbín a re­gulátorov budenia generátorov pre vodné elek­trárne, vývoj riadiacich systémov pre malé vod­né elektrárne a celý rad ďalších. Dnes riadia naše regulátory väčšinu turbín Vážskej kaskády. Po­stupne sme sa začali viac orientovať na oblasť
      CNC strojov na delenie materiálov energolúčo­vými technológiami – plazmou, plameňom, vy­sokotlakovou vodou a laserom. Začínali sme plazmovým rezaním v roku 1993 a neskôr sme postupne naše aktivity rozširovali aj na oblasť re­zania kyslíkom, vysokotlakovým vodným lúčom a potom aj laserom. V roku 1997 sme umiestni­li náš CNC plazmový rezací stroj na stánok Slo­venskej zváračskej spoločnosti na medzinárod­nej výstave v Essene. A práve tu sme nadviazali prvé medzinárodné kontakty… a potom už na­sledovalo dlhé obdobie ich budovania.
 
Automatizované pracovisko na rezanie plechov v lodenici
 
 
V Obchodnom registri SR sa uvádza, že existuje desať spoločností MicroStep, roz­diel je v prívlastku. Máte pobočky v zahra­ničí. Prečo je to tak?
 
      Postupne, ako sa firma rozvíjala, sme zalo­žili niekoľko dcérskych spoločností. Cieľom bolo pokryť oblasti, v ktorých materská firma MicroStep, spol. s r. o., nepodnikala, zapojením ďalších tvorivých kolektívov. Niektoré sa rozvi­nuli a niektoré oddelili – predali sme svoje po­diely v nich. Najvýznamnejšou dcérskou spo­ločnosťou je dnes firma MicroStep – HDO, spol. s r. o., ktorá je orientovaná na vývoj a dodávky riadiacich systémov hromadného diaľkového ovládania v energetike. V zahraničí, v SRN, sme založili spoločnosť MicroStep Europa GmbH., ktorá zabezpečuje predaj a servis našich strojov v nemecky hovoriacich krajinách. Je to plne slo­venská firma s nemeckými zamestnancami.
 
… a druhá taká zaujímavosť – že je v ňom (OR SR) uvedených 21 spoločníkov firmy…
 
      Áno, už pri vzniku firmy nás bolo 11. V prie­behu rokov sa potom počet spoločníkov menil, ale hlavný nárast počtu spoločníkov nastal v ro­ku 2006, keď sme niekoľkým našim špičkovým zamestnancom ponúkli podiel na vlastníctve firmy. Ďalšie rozšírenie počtu spoločníkov na­stalo v roku 2010, po zlúčení firmy MicroStep, spol. s r. o., s firmou IQM, s. r. o., s ktorou sme pri výrobe rezacích strojov úzko spolupracovali.
      Všetci spoločníci firmy sú vysoko kvalifikova­nými špecialistami vo svojej oblasti a aktívne sa podieľajú na jej riadení alebo na vývoji nových produktov. Tieto zmeny spoločníkov našu fir­mu len stabilizovali!
 
CNC stroj typu CPCut na rezanie rúr do O 1 500 mm a dĺžky 12 m


Firma patrí k európskej, až svetovej špič­ke v oblasti produkcie rezacích strojov. Najzaujímavejší je fakt, že ide o domá­cu – slovenskú firmu. Za ostatných 20 ro­kov však často počúvame sťažnosti a po­vzdychy – ako sa to nedá, ako ťažko sa podniká a presadzuje… Ako sa to podari­lo vám? Poraďte!
      Treba upresniť, že prvú ligu kopeme v ob­lasti plazmových rezacích strojov. Samozrej­me, tvrdo pracujeme na tom, aby to platilo aj pre ostatné rezacie technológie. Za roky exis­tencie sme vyvinuli široké portfólio produktov tak, aby sme boli schopní pokryť všetky seg­menty trhu. Zákazník, ktorý dnes kupuje jed­noduchší a lacnejší CNC stroj na rezanie, je potenciálnym kupcom zložitejšieho, vysoko výkonného systému v budúcnosti. Snažili sme sa splniť všetky, aj špeciálne požiadavky zá­kazníka, ktoré mu iný výrobca nedokázal ale­bo nechcel splniť, lebo to bolo málo zaplatené. Nás však riešenie týchto úloh posúvalo dopre­du a brali sme to z tej pozitívnej stránky, že totiž zákazník spolufinancuje náš vývoj. Ná­klady na riešenie sa nám potom vrátili v ná­sledných predajoch. Najdôležitejšie je však mať odvahu a vieru, že vieme vyriešiť aj zloži­té úlohy v reálnom čase.
 
Firmu tvoria ľudia, ich um a ochota. Čo si vy osobne ceníte, alebo inak, čo je tým po­zitívnym duchom firmy, ktorý ju posú­va vpred?
 
      Jadro firmy tvoria vysoko kvalifikovaní za­mestnanci, pre ktorých je veľmi dôležitý po­cit, že pracujú na zmysluplných projektoch a ich návrhy sú akceptované. Vo firme sa nám podarilo vytvoriť tvorivé ovzdušie, ktoré je veľmi dôležité pre dosahovanie dobrých vý­sledkov. Snažíme sa stmeľovať kolektív aj mi­mo pracoviska organizovaním rôznych pod­ujatí, ako je spoločná lyžovačka, turistické akcie, a podobne.
 
Kombinovaný CNC rezací stroj na rezanie plechov a rúr plazmou

 
Podnikáte prakticky na všetkých konti­nentoch. To predpokladá mať spätnú väz­bu o dianí v teritóriu, o tom, ako vníma­jú vaše produkty obchodní partneri, kde sa nachádza konkurencia a podobne. Ako to zvládate?
 
      Firma MicroStep, spol. s r. o., má dnes vybu­dovanú sieť predajcov v 48 krajinách sveta, kto­rí zabezpečujú propagáciu našich produktov na lokálnych výstavách, pričom ročne ide o 15 až 18 výstav po celom svete. V júni sa napríklad spolu s našim čínskym predajcom, firmou PURIS, zú­častníme výstavy v Šanghaji a v septembri orga­nizujeme účasť na výstave v Essene.
      Na tieto výstavy poskytujeme podporu vo for­me výstavných strojov, propagačných materiá­lov a inej odbornej pomoci. Spätnou väzbou sú potom požiadavky zákazníkov a záujem o naše produkty. Zároveň sme na výstavách konfron­tovaní s produktmi konkurencie.
Okrem výstav pravidelne organizujeme stretnu­tia predajcov, na ktorých ich formou prednášok informujeme o novinkách a víziách, ktoré má­me na nasledujúce obdobie. Na týchto akciách sa predajcovia navzájom informujú aj o svojich skúsenostiach z predaja strojov, o tom, prečo sa zákazník rozhodol pre produkty MicroStep. Po­dotýkam, že naše produkty patria do vyššej ce­novej kategórie.
 
Inovácie, nové produkty – ich obmena v krátkom časovom horizonte a komplex­ný prístup k požiadavkám klienta – je im­peratív doby. Ako je to u vás?
 
      Súhlasím s vami. Ak chceme udržať a vy­lepšovať si pozíciu na trhu, musíme stále pri­chádzať s niečím novým. Snažíme sa, samo­zrejme, dosiahnuť, aby sme nové veci čo najskôr predali. Mnohí zákazníci sú technic­kí fanúšikovia a vedia oceniť nové nápady.
      Prichádzajú aj so svojimi nápadmi! Bez konti­nuálneho vývoja by sme nedokázali držať krok s konkurenciou a vylepšovať svoju pozíciu. Na­ša firma v súčasnosti zamestnáva 298 zamest­nancov a z toho 32 pracuje na vývoji nových riešení v oblasti softvéru a hardvéru riadiacich systémov, ako aj konštrukčných riešení mecha­ník strojov.
 
Stroj s dvomi plazmovými úkosovými hlavami (rotátormi), celková dĺžka stroja 50 m
 
 
Aktuálne zažívame obdobie ekonomic­kých turbulencií. Stanovovanie nejakých, už aj strednodobých cieľov, je niekedy problematické. Ako sa s týmto faktom vy­sporiadavate vo vašej firme?
 
      Plánovať výrobu na dlhšie obdobie z hľa­diska počtu konkrétnych typov strojov v na­šich podmienkach je prakticky nemožné. Každý CNC stroj sa vyrába pre konkrétneho zákazníka, pričom typická dodacia lehota je 12 týždňov. V prípade špeciálnych požiada­viek sa čas predlžuje na 16 alebo i viac týždňov. V každom momente je vo výrobe cca 50 stro­jov v rôznom štádiu rozpracovanosti. Samo­zrejme, výrobu mnohých stavebných elemen­tov plánovať možno, a to aj robíme. Rovnako sa snažíme dosiahnuť, aby aj naši subdodáva­telia boli pripravení včas dodávať komponenty. Zákazníci totiž dlho rozmýšľajú a dlho sa roz­hodujú o kúpe nového stroja. Keď sa už roz­hodnú, chcú to hneď a rokujú o každom týžd­ni. Toto musíme akceptovať. Byť pripravený však stojí peniaze...
 
Predstavme aktuálne novinky z výrobného portfólia pre rok 2013.
 
      Máme pripravený celý rad noviniek. Pre ob­lasť jednoduchších rezacích strojov plazmou a kyslíkom sme pripravili kompaktný stroj MasterCut Compact, umožňujúci rýchlu in­štaláciu u zákazníka. V oblasti zložitejšich sys­témov určených pre úkosové rezanie plazmou zasa nové 3D rezacie hlavy pre úkosové rezanie vybavené automatickou kalibráciou. Na výsta­ve v Essene predstavíme plazmový rezací stroj umožňujúci okrem priameho úkosového reza­nia realizovať aj dodatočné rezanie úkosov na vopred kolmo vyrezané dielce. Ide o absolútnu novinku, akú neponúka žiaden z našich kon­kurentov! Máme pripravené aj novinky v ob­lasti rezania vodou, ako aj pevnolátkovým vláknovým laserom.
  
CNC vŕtací stroj typu DRM, pomocou ktorého bol postavený olympijský štadión v Soči


Onedlho máme za sebou polovicu ro­ka. Ako predbežne hodnotíte prvý polrok 2013? Aké sú vaše podnikateľské očakáva­nia v blízkej budúcnosti?
 
      Do roku 2008 naša produkcia CNC stro­jov stále narastala. Potom nastal prudký po­kles odbytu, pričom najslabším bol pre nás rok 2010. Od roku 2011 trh začal opäť postupne rásť. Očakávame pokračovanie tejto tenden­cie aj v roku 2013. Najlepšie sa vyvíja situácia na nemeckom trhu, ale cítime zvýšený záujem aj v iných teritóriách. V štátoch bývalého vý­chodného bloku sa výrazne prejavuje aj vplyv dotácií z eurofondov.
 
 

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo