Rozhovor so zakladateľom MicroStep-u Alexandrom Vargom

Spoločnosť MicroStep, spol. s r.o., sa zaoberá delením materiálov energolúčovými technológiami. O tomto zložitom technologickom procese s pestrým využitím v praxi, súčasnom úspešnom podnikateľskom období, ale aj o plánoch do budúcnosti sa s Priemyslom Dnes porozprával Ing. Alexander Varga, PhD., predseda dozornej rady spoločnosti.

Čo vás motivovalo začať podnikať práve v oblasti výroby CNC rezacích strojov? Predsa len, ide o náročnú oblasť, ktorá si vyžaduje nemalé technické znalosti.

 
Firmu MicroStep, spol. s r. o. založila v roku 1991 skupina 10. pracovníkov Katedry automatizácie a regulácie Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave ( dnes FEI STU Bratislava ). Odborné zameranie týchto zakladateľov bolo orientované na oblasť presných číslicovo riadených servosystémov a mikroprocesorovej riadiacej techniky , pričom mali za sebou dlhoročnú výskumnú činnosť v tejto oblasti. Bolo prirodzené, že v tejto oblasti sme hľadali aj uplatnenie , ako novovzniknutá firma. Cesta k CNC rezacím strojom sa nám otvorila získaním prvej zákazky v roku 1992 na dodávku riadiaceho systému v súvislosti s modernizáciou existujúceho plazmového rezacieho stroja. Po úspešnom zvládnutí tejto zákazky sme sa rozhodli venovať tejto problematike. Spojili sme sa so skupinou strojárov , ktorí dokázali navrhovať mechaniky týchto strojov a začali sme hľadať zákazníkov v tomto segmente. Postupne sme potom zvládli riadenie technológie plazmového rezania a následne rezania kyslíkom, vysokotlakovým vodným lúčom a laserom. Naša báza znalostí sa každým dodaným strojom rozširovala.

Oblasť CNC rezacích strojov je výrazne zákaznícky orientovaná , nejedná sa teda o sériovú výrobu . Zákazníci prichádzali so svojimi požiadavkami súvisiacimi s ich konkrétnou výrobou a my sme sa snažili každému vyhovieť. Naše systémy sa tak postupne rozširovali a dnes dokážeme ponúknuť zariadenia pre mimoriadne širokú oblasť aplikácií.

Vaše CNC stroje na plazmové rezanie nie sú najlacnejšie, no napriek tomu patríte k svetovej špičke v tomto segmente. Čo vás odlišuje od konkurencie a prečo sú vaše produkty tak vyhľadávané?
 
Uvedomili sme si , že medzi množstvom výrobcov ( konkurentov ) možno uspieť jedine špičkovými technickými riešeniami. CNC rezacie stroje predstavujú zložité mechatronické komplexy s rozsiahlym programovým vybavením . Navrhovať takéto systémy dokáže iba ten, kto disponuje silnou vývojovou základňou zahrňujúcou oblasť mechanickej konštrukcie, riadiaceho systému , jeho programového vybavenia a ďalšieho programového okolia umožňujúceho napojenie tejto výrobnej bunky do informačného systému výroby podniku . Nám sa podarilo takúto vývojovú základňu vybudovať a dnes dokážeme produkovať a dodávať zložité CNC rezacie centrá. Ide o systémy , ktoré umožňujú tvarové rezanie plechov, rôznych 3D útvarov , ako sú rúry , profily rôznych prierezov, viek tlakových nádob, atď. V našich systémoch môžu byť kombinované rôzne rezacie technológie ( napr. plazma a kyslík, plazma a vysokotlaková voda, atď.) a tieto ešte doplnené o technológiu vŕtania presných otvorov, rezania závitov do týchto otvorov, ako aj technológiou popisovania dielcov ( vibračným perom, laserom, inkjetom, atď. ).

Takéto zložité systémy nie sú lacné a ani výrobcov schopných dodať takéto komplexy nie je veľa.

Prezradíte nám hlavné výhody plazmového rezania v porovnaní s inými spôsobmi delenia materiálov, napr. prostredníctvom vodného lúča či plameňa?
 
Všetky rezacie technológie majú svoje typické oblasti využitia, pričom aplikačné oblasti jednotlivých technológií sa aj navzájom prekrývajú. Tieto oblasti vymedzuje rozsah rezateľných hrúbok rôznych typov materiálov, kvalita rezných povrchov a presnosť rezaných dielcov – ich rozmerová tolerancia. Ak sa obmedzíme na rezanie kovov, potom vláknové lasery sú štandardne vhodné na rezanie do hrúbky 25 mm, plazma do hrúbky 50 mm, kyslík do hrúbky 300 mm a vodný lúč do hrúbky 100 mm. Tieto oblasti sa potom zužujú v závislosti od potrebnej kvality reznej hrany. Z hľadiska rezných rýchlostí lasery dominujú pri rezaní materiálov do hrúbky cca 10mm, pričom v oblasti hrúbok do 6 mm umožňujú veľmi rýchle rezanie pri zachovaní vysokej presnosti rezania. Plazma je vhodná na rezanie od hrúbok 5 mm a kyslík od hrúbok 10 mm, ale plazma je rýchlejšia. Vodný lúč umožňuje dosiahnuť vysokú kvalitu rezných hrán , je to však veľmi pomalá technológia.

 
Na základe akých faktorov sa zákazník rozhoduje, aký typ rezacieho stroja zvolí? Kedy nastávajú situácie, že je vhodnejšie zvoliť napr. laser namiesto plazmy?
 
Našou výhodou je skutočnosť že vieme ponúknuť rezacie systémy pre všetky rezacie technológie. Na základe výrobného programu zákazníka potom navrhujeme vhodnú technológiu. Treba podotknúť že zákazník obvykle vie akú technológiu rezania potrebuje. Významným kritériom pre výber danej technológie je aj cena a produktivita daná možnými reznými rýchlosťami. Vo všeobecnosti možno povedať že najdrahšou technológiou rezania ( z hľadiska ceny stroja ) je laser , potom nasleduje plazma a vodný lúč a najlacnejšou technológiou je kyslík.

Vlani ste predstavili najnovšieho člena vašej rodiny rezacích strojov – vysokokvalitné a cenovo dostupné CNC rezacie zariadenie MSF Compact, ktoré využíva technológiu vláknového lasera. Poviete nám o ňom viac?
 
Vo všetkých rezacích technológiách sa snažíme o komplexné pokrytie trhu, čo znamená schopnosť ponúknuť aj zložité systémy vo vyššej cenovej kategórii aj jednoduchšie systémy cenovo prístupnejšie pre zákazníkov, ktorých rozsah produkcie je nižší. Je mnoho zákazníkov, ktorí pri rozbehu svojho podnikania začína jednoduchším systémom a po čase sa rozhodne investovať do systému produktívnejšieho. V oblasti laserov práve spomenuté stroje MSF Compact dopĺňajú portfólio v spomenutom smere. Je dôležité povedať že pod označením MSF ponúkame laserové rezacie stroje ( s pevnolátkovým vláknovým laserom ) s automatickou výmenou roštov , pričom pracovná plocha týchto strojov môže byť v rozsahu 3x1,5m do 15 x 3m. Stroje môžu byť vybavené aj úkosovou rezacou hlavou, ktorá umožňuje rezanie hrán tvaru V,Y,K , ktoré sú dôležité pre následné zváracie procesy .Môžu byť vybavené aj automatickou výmenou trysiek. Ďalej môžu byť tieto stroje doplnené o automatický systém rezania rúr až do priemeru 300 mm. Ďalším typom laserových strojov, ktoré ponúkame sú stroje typu MSF Max určené pre veľkoplošné aplikácie. Tieto stroje môžu mať pracovnú dĺžku až 50m a pracovnú šírku až 6m a zahŕňajú všetky alternatívne možnosti strojov MSF.

Stroje typu MSF Compact dopĺňajú toto portfólio a môžu mať pracovnú plochu 1 x 2m, 1,25 x 2,5 m, alebo 1,5x3m. Ide o jednoduchšiu verziu bez automatického výmenného stola, bez možnosti úkosového rezania a bez prídavnej možnosti rezania rúr. Stroj je v kompaktnom prevedení transportovateľný k zákazníkovi v zmontovanom stave čo znižuje celkové náklady na inštaláciu.

Koľko strojov opustí ročne vaše závody a zamieri k zákazníkom a v akom finančnom objeme?
 
V roku 2018 sme vyrobili cca. 180 strojov v celkovej hodnote cca 34 mil. Eur. V prvom polroku 2019 sme predali stroje v hodnote 20 mil. Eur. Postupne rozširujeme a modernizujeme výrobu tak, aby sme nárast dokázali zvládnuť.

V súčasnosti pôsobíte prostredníctvom siete autorizovaných predajcov a dcérskych spoločností v takmer 50 krajinách sveta vrátane USA, Číny, Brazílie či Indie. Ktoré trhy sú pre vás najdôležitejšie a na ktoré, MicroStep-om ešte neobsadené, by ste v najbližších rokoch radi prenikli?
 
Najdôležitejším trhom je pre nás trh štátov EU, lebo najviac strojov predávame tam. Snažíme sa však zvyšovať predaj našich produktov po celom svete. V tomto roku sme dodali rezací komplex pozostávajúci z troch veľkých CNC strojov do lodeníc v Adelaide v Austrálii. V súčasnosti začína montáž tohto komplexu a očakávame že táto dodávka bude dobrou referenciou, ktorá podporí predaj v tomto teritóriu.

Vaša spoločnosť je častým účastníkom rôznych výstav a veľtrhov? Vnímate účasť na nich najmä ako formálnu záležitosť budujúcu povedomie o značke, alebo z nich odchádzate aj s uzavretými kontraktmi či predbežnými obchodnými dohodami s novými zákazníkmi?
 
Účasť na výstavách je mimoriadne dôležitá. Nadväzujú sa tam nové kontakty s potencionálnymi odberateľmi a prichádzajú tam aj starí zákazníci , ktorí uvažujú o výmene svojho staršieho zariadenia za nový technologický komplex. Na výstavy prichádzajú aj noví potencionálny predajcovia, ktorí hľadajú produkty do svojho portfólia. Stáva sa často , že zákazníci s ktorými prebieha rokovanie o dodávke stroja oznámia svoje konečné rozhodnutie priamo na výstave. Občas sa stane aj prípad kedy nový zákazník priamo na výstave sa rozhodne pre nákup nášho stroja.

Ste známi aj svojím špičkovým výskumno-vývojovým centrom. Akými smermi sa v súčasnosti uberajú inovácie v oblasti CNC strojov?
 
Sme presvedčení, že základom nášho úspechu je práve silná výskumno vývojová základňa, v ktorej dnes pracuje 45 špičkových vývojových pracovníkov. Náš vývoj je zameraný jednak na zdokonaľovanie jednotlivých uzlov našich produktov a zvyšovanie stupňa ich automatizácie. Cieľom je dodávať plne automatizované výrobné bunky , ktorých koncepcia je v súlade s trendom Industry 4.0. Ide o doplnenie našich CNC strojov o systém automatickej nakládky polotovarov vrátane automatizovaného skladu týchto polotovarov, ako aj systémy vykladania a sortovania vyrezaných dielcov a odpadu po rezaní. Tieto aktivity súvisia so zvyšovaním produkčnej schopnosti našich strojov a s možnosťou ich zapojenia do automatizovaného podniku. Okrem toho sa rieši problematika inteligentnej diaľkovej diagnostiky a prediktívneho servisu, čo má významne zvýšiť spoľahlivosť našich produktov a uľahčiť servis .

Priemysel Dnes

© copyright 1991-2024 MicroStep, spol. s r.o. | developed by EXPLORE STUDIOS

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo